Uitgelicht

Onze samenleving verandert snel en dat merk je ook in onze gemeente.

De samenstelling van de bevolking verandert, winkels verdwijnen, nieuwe horeca verschijnt, je staat in de file als je van Bodegraven naar Reeuwijk wilt of andersom, bedrijfspanden staan leeg en er komen tegelijkertijd nieuwe bedrijven bij.

Al onze dorpen, Bodegraven, Driebruggen, Nieuwerbrug, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp en Waarder hebben behoefte aan initiatieven om aantrekkelijk te blijven. En natuurlijk geldt dit evenzeer voor de kleinere kernen, De Meije, Hogebrug, Sluipwijk en Tempel.

De werkloosheid in onze gemeente is laag, maar er staan toch nog teveel mensen aan de kant. Mensen die hulp nodig hebben, krijgen die over het algemeen, maar die hulp kan soms echt beter, zoals bij het leerlingenvervoer.

Alle veranderingen vereisen inspanningen om die in goede banen te leiden. Dat geldt voor de inwoners, maar ook voor de gemeente. Als het zwembad te oud is, moet er een nieuwe komen. Het toenemende verkeer vraagt voortdurend aandacht, evenals de luchtkwaliteit, de gezondheid van de jeugd en de leefbaarheid van de wijken en dorpen. Het is een flinke klus om alles te laten draaien.

Toch wil GroenLinks meer. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

We zullen in sneltreinvaart onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moeten verminderen en overgaan op schone energiebronnen. We zullen er ook voor moeten zorgen dat we elkaar leren kennen waar dat nog niet is gebeurd en elkaar helpen als dat nodig is. Uiteindelijk zullen we ervoor moeten zorgen dat niemand buiten de boot valt.

Veel kunnen we zelf doen, zoals we bij zwembad De Fuut hebben gezien. De taak van de gemeente is om hiervoor de goede voorwaarden te scheppen. Goede voorzieningen voor mensen om elkaar te ontmoeten, te sporten en deel te nemen aan allerlei culturele activiteiten. Hulp als mensen niet in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten en financiële ondersteuning als dat nodig is.

GroenLinks beseft dat we niet alles tegelijk kunnen realiseren. De financiële positie van de gemeente is mede dankzij onze voorstellen wel verbeterd, maar we moeten nog steeds zuinig zijn. Toch kunnen we meer doen dan de afgelopen jaren. Dat is ook nodig om onze gemeente vitaal te houden. We willen niet alles in detail vastleggen, omdat dit geen recht doet aan de complexiteit van alledag. Dit programma geeft richting aan wat we de komende jaren willen bereiken.

GroenLinks zet zich met hart en ziel in om mensen in staat te stellen hun leven vorm te geven, zoals ze dat zelf willen op basis van de uitgangspunten van onze partij: respect voor elkaar en voor de natuur.
Wij vragen jouw steun om het verschil te kunnen maken in de gemeenteraad en in het college.

 

 

schone energie uit Bodegraven-Reeuwijk
schone energie

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft zich ten doel gesteld om per 2035 klimaatneutraal te zijn. 2035 is nog heel veel weg.

Dat lijkt wellicht een geruststellende gedachte. 18 jaar geleden hadden de meeste mensen nog geen mobiele telefoon of een eigen e-mailadres. Dus wie weet, welke oplossingen er zijn in 2035 voor de doelstelling klimaatneutraal. Wat dat betreft, kun je soms beter niets doen en wachten tot slimme mensen een oplossing vinden…

Vind je bovenstaande geen geruststellende gedachte? Wil je liever niet op je handen zitten en vind je dat er nu moet worden begonnen? Als jij ook de urgentie voelt, kies dan voor de volgende punten.

De komende jaren zal Nederland vergroenen.

Dat biedt kansen voor bedrijven die nieuwe producten en diensten aanbieden om de omslag naar schone energie mogelijk te maken.

GroenLinks wil dat Bodegraven-Reeuwijk dit soort bedrijven aantrekt.

Bij investeringen mag de gemeente niet alleen kijken naar de gevolgen van beleid of maatregelen voor onze begroting, maar ook wat het gevolg is voor klimaat, natuur en welzijn van mensen.

Ook moeten bestaande bedrijven vergroenen. Hoe sneller bedrijven dit beseffen, hoe meer winst er voor hen en het milieu te halen valt.

Dat geldt ook voor landbouwbedrijven.

GroenLinks wil geen uitbreiding van bedrijventerreinen.

Het Groene Hart verdient bescherming.

Doordat we meer willen bouwen, het luchtverkeer toeneemt, mensen meer ruimte willen voor recreatie en de intensieve land- en tuinbouw hun plek opeisen, staat de natuur onder druk.

Met zijn allen willen we ook in de toekomst kunnen genieten van de natuur en het water.

Daarom wil GroenLinks ervoor zorgen dat de natuur niet verder wordt aangetast, maar waar het kan, juist wordt uitgebreid.

Om te natuur te beschermen en uit te breiden is intensieve afstemming met de land- en tuinbouw nodig. We willen inwoners meer betrekken bij de natuur en willen ecologische recreatie bevorderen. Hier zijn veel maatregelen voor nodig.

We willen wonen, werken, uitgaan en winkelen weer dichter bij elkaar brengen. Dat betekent geen nieuwbouwwijken maar huizenbouw binnen de bebouwde kom.

Er zijn nog voldoende plekken waar dat mogelijk is. Dat zorgt voor minder files en minder gemotoriseerd vervoer.

Maar we blijven vast wel reizen. Het liefst met het openbaar vervoer. Fietsers krijgen voorrang. Er komen ook steeds betere (elektrische) alternatieven voor de benzine- of dieselauto. GroenLinks wil dit soort vormen van vervoer stimuleren.

Op verschillende punten in onze gemeente is het verkeer onveilig voor fietsers en voetgangers. GroenLinks wil deze punten aanpakken.

Werken aan een gezonde samenleving en een leefbare planeet vraagt een omslag in het denken over economie en werkgelegenheid. We werken niet voor economische groei, maar aan een beter leven

De afgelopen jaren is de werkgelegenheid in de (zakelijke) dienstverlening flink gedaald. Dat kan voor een deel worden gecompenseerd door te investeren in publieke dienstverlening. Teveel werk wordt niet betaald omdat er het etiket van vrijwilligerswerk op wordt geplakt. Dit leidt tot verdringing: betaald werk wordt vervangen door vrijwilligerswerk. GroenLinks wil dat veranderen.

Zolang we in Nederland nog geen basisinkomen hebben, passen we eerst de bijstand aan. Wij willen af van de overbodige regels voor mensen met een uitkering, zoals de sollicitatieplicht. Wij vinden dat je met een bijstandsuitkering beperkt mag bijverdienen en dat je vrijwilligerswerk moet kunnen doen dat bij je past.

Gelukkig beseffen we steeds beter dat iedereen op eigen wijze en in eigen tempo mee moet kunnen doen aan het dagelijkse leven. De uitdaging is om dat goed te regelen, gewoon op school, op het werk of thuis. Dit vergt wel een omslag, want we waren gewend aan buitengewone scholen, de sociale werkvoorziening en verzorgingstehuizen. Wat aan de ene kant afgebroken wordt, moet aan de andere kant wel weer worden opgebouwd.

De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol. GroenLinks wil goede voorzieningen om mensen te ondersteunen die zwaar worden belast door zorg voor een ander, voorzieningen voor mensen met een beperking die aan de slag willen en mensen die in de knoei komen door problemen in de relatiesfeer of door schulden.

Uitgangspunt is dat mensen zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. Soms is dat niet mogelijk en dan moet tijdige en juiste hulp beschikbaar zijn.

Zonder sport, muziek en cultuur zou het behoorlijk saai zijn in onze dorpen. In verenigingen waar we samen sporten, musiceren of hobby's uitoefenen, maken we vrienden en vinden we gezelligheid.

GroenLinks wil het verenigingsleven versterken en mogelijke drempels voor deelname wegnemen. Vooral kinderen moeten deel kunnen nemen aan muziek, kunst en sport om zich te ontplooien en te leren samen te werken

Bravo is een fantastische voorziening die extra steun verdient. Extra investeringen in sport en cultuur zijn volgens GroenLinks mogelijk door het beheer van het gemeentelijk onroerend goed onder één noemer te brengen.

Wijken en dorpen moeten aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen èn ouderen. Dat kan door woningen levensloopbestendig te maken. Dit biedt mogelijkheden voor creatieve en aantrekkelijke architectuur.

Bij een aantrekkelijke woonomgeving horen ook aantrekkelijke winkelcentra en plekken om uit te gaan. Ook Bodegraven-Reeuwijk blijft niet verschoond van leegstand. Voor het centrum van Bodegraven laat de centrumvisie zien hoe het centrum weer aantrekkelijk kan worden. We vinden niet dat daarvoor de bouw van een vierde Rijnbrug nodig is. In onze gemeente is aandacht nodig voor criminaliteit waar mensen echt last van hebben, zoals diefstal, inbraken en vandalisme.

GroenLinks wil iedere kans aangrijpen om de dorpen en centra levendig te houden met een balans tussen wonen, uitgaan en winkelen.

Goed onderwijs is de beste start voor een goede toekomst. Jongeren zijn ons belangrijkste kapitaal.

Om ieder kind een eerlijke kans en een goede start te geven, is passende voor- en vroegschoolse educatie belangrijk.

Ook het opvangen van kinderen op één plek zonder onderscheid tussen kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool of buitenschoolse opvang vindt GroenLinks belangrijk. Brede scholen zorgen ervoor dat kinderen van alles kunnen doen als de lestijd erop zit, zoals sport, kunst of toneel. Voor ouders zijn deze scholen handig omdat zij hierdoor de zorg kunnen combineren met hun werk.

De schoolgebouwen moeten passen bij de eisen van deze tijd: niet alleen schoon, veilig, comfortabel en groen, maar ook passend bij het pedagogisch klimaat.

Hoe jouw omgeving eruit ziet en ingericht is, maakt een verschil. Wat hoeft niet met de auto bereikbaar te zijn? Zijn er plekken waar kinderen kunnen spelen en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten? Is er ruimte om te sporten? Zijn er voorzieningen in de buurt die jij nodig hebt? Al deze dingen maken een verschil voor de leefbaarheid van het dorp of de wijk. Dus helemaal niet gek dat de buurt daar iets over te zeggen heeft.

Iedereen is erbij gebaat dat bewoners hun zegje kunnen doen over wat er in hun omgeving gebeurt. Want iedereen heeft uiteindelijk voordeel van dezelfde voorzieningen en last van dezelfde problemen.

Om mee te kunnen doen moet iemand zich volwaardig inwoner van deze gemeente kunnen voelen. Misschien staan de taal of psychische problemen daarbij in de weg, waardoor isolement dreigt. Voor nieuwkomers kan het moeilijk zijn de draai te vinden. Dat is jammer. Iedereen moet kunnen bijdragen aan het leuker maken van onze dorpen, want dan worden de dorpen leuker voor iedereen. Daarom wil GroenLinks bevorderen dat we ons allemaal gehoord en begrepen voelen.