Oude Zustertuin. Vragen fractie aan college

Geacht College,

Hierbij doen wij u vragen toekomen met betrekking tot de onlangs tot ons gekomen informatie van het bestuur van de Oude Zustertuin.

De Gemeenteraad ontving een uitgebreide mail met bijlagen van het bestuur van de Oude Zustertuin.  De inhoud was ons ten dele bekend maar een belangrijk deel niet. Wij kunnen niet begrijpen dat het proces met de Oude Zustertuin over de toekenning van gelden en de onlangs grote misverstanden mbt het onderhoud van het groen heeft geleid tot een conflict zoals het bestuur van de Oude Zustertuin het benoemd.

De fractie van GroenLinks vindt het werk van de Oude Zustertuin en de plek die het inneemt in onze dorpsmaatschappij van grote waarde voor onze inwoners van jong tot oud.

Uit de brieven die wij mochten ontvangen blijkt geenszins dat het bestuur van onze gemeente deze mening deelt en daarom hebben wij een aantal vragen voor u.

Ik splits de vragen in 2 onderwerpen uit:

Bomenkap

Het bestuur van de Oude Zustertuin geeft aan dat er geen overleg of toestemming is gegeven de 30 gezonde bomen te rooien. In de raadsvergadering van 18 februari jl. heeft de fractie van GroenLinks hier vragen over gesteld. Er zou sprake zijn van miscommunicatie.

Het bestuur van de Oude Zustertuin heeft een heel andere visie op deze 'miscommunicatie'.

 1. Klopt het dat het herstelplan van de groenwand pas ontstaan is nadat het bestuur van de Oude Zustertuin het college op de hoogte had gebracht van haar ongenoegen? (Brief 13 februari).
 2. Waarom was de wethouder op de raadsavond niet op de hoogte van de situatie en de heeft het college geen reactie gegeven op de brief?
 3. Bent u van plan zsm een degelijk herstelplan in samenwerking met de OudeZustertuin op te stellen waarbij de wensen van de OudeZustertuin volledig gehonoreerd worden?
 4. Waarom heeft de gemeente de kap van de bomen niet aangekondigd, zoals iedere inwoner dit moet doen?
 5. Gaat de gemeente de bomenkap compenseren in de Zustertuin of op een andere plek?

  Vergoeding werkzaamheden
  Uit de brieven van het bestuur van de Oude Zustertuin blijkt dat de gemeente niet of heel laat reageert op brieven. Dit strookt niet met uitingen die het college geregeld doet, de communicatie met onze inwoners de hoogste prioriteit te geven, in ieder geval minstens een bevestiging van ontvangst te sturen

 6. Kunt u duidelijkheid hierover geven?
 7. Kunt u aangeven waarom de OudeZustertuin de vergoeding voor onderhoud vanaf 2014 niet meer mag ontvangen? En waarom u niet in overleg bent getreden na het nemen van deze maatregel?
 8. Hoe kunt u stellen dat de gevolgen van het niet ontvangen van de vergoeding binnen de huidige financiële begroting van de OudeZustertuin wel op te vangen is?
 9. Vind u ook dat het intrekken van een vergoeding zonder communicatie een vorm van onbehoorlijk bestuur is?
 10. Bent u bereidt het gesprek hierover aan te gaan met het bestuur van de OudeZustertuin?
 11. Het probleem met de mestopvang is nog niet opgelost. Bent u bereidt hierover met het bestuur van de OudeZustertuin in overleg te gaan en een oplossing te bieden?

Dank voor de beantwoording,

Fractie van GroenLinks,
Robèrt Smits